بسم الله

اگه کسی یادش بود بگه رو قبرم بنویسن :"خوش گذشت!."

در حقیقت الانم در همون وضعیتم.وقتی برگردم دانشگاه به بیشتر آدما باید بگم خوش گذشت ولی دیگه بی خیال.خداحافظ.