بسم الله

خدا یه جا میگه "من المونین رجال صدقوا ما عاهدو الله علیه" و بعدش میگه بعضیا رسیدن و بعضیا هنوز هم منتظرن.ولی قصه همون پا بند به عهد بودنست.اینکه صبر کنی پاش و نگی خسته شدم.هر چی هم بشه کم نیاری.